مسابقات برنامه نویسی بیان

مسابقات برنامه نویسی بیان

آخرین نظرات
 • ۲۰ خرداد ۹۴، ۱۹:۴۶ - spider robot
  توی#

۲ مطلب با موضوع «کمیته طرح سوال» ثبت شده است

آشنایی با کمیته طرح سوال - مسابقه ۹۱

چهارشنبه, ۱۰ آبان ۱۳۹۱، ۰۶:۵۵ ب.ظ

سید مهران خلدی

عضو واحد توسعه نرم افزار و نوآوری بیان

  • مدال طلای المپیاد کشوری کامپیوتر ۸۸
  • مدال نقره المپیاد جهانی کامپیوتر ۲۰۱۰
  • مدال نقره المپیاد جهانی کامپیوتر ۲۰۱۱
  • دانشجوی مهندسی نرم افزار، دانشگاه صنعتی شریف

   

  محمد صالحه

  مدیر واحد پژوهش و دیدبانی فناوری بیان

  • مدال نقره المپیاد کشوری کامپیوتر ۸۲
  • مقام سوم مسابقات جهانی روبوکاپ شبیه سازی فوتبال ۲۰۰۴
  • مقام دوم مسابقات جهانی روبوکاپ شبیه سازی امداد ۲۰۰۷
  • مقام هفتم مسابقات ACM منطقه ای غرب آسیا  ۲۰۰۹
  • مدال طلای المپیاد دانشجویی کامپیوتر ۸۹
  • دانشجوی دکتری مهندسی نرم افزار، دانشگاه صنعتی شریف


  مصطفی رکوعی

  عضو واحد توسعه نرم افزار و نوآوری بیان

  • مقام سوم مسابقات جهانی روبوکاپ شبیه سازی فوتبال ۲۰۰۴
  • مقام سوم مسابقات ACM منطقه ای غرب آسیا ۲۰۰۸
  • مقام سوم مسابقات ACM منطقه ای غرب آسیا ۲۰۰۷
  • کارشناس نرم افزار، دانشگاه علم و صنعت

   

  محمد حسین سخاوت

  عضو واحد توسعه نرم افزار و نوآوری بیان

   • مدال طلای کشوری المپیاد کامپیوتر ۸۹
   • دانشجوی مهندسی نرم افزار، دانشگاه صنعتی شریف
   • برگزارکننده مسابقه

   یکی از ویژگی های این مسابقات این است که سوال های آن توسط برگزیدگان مسابقات جهانی برنامه نویسی و مدال آوران المپیادهای علمی کشوری و جهانی طراحی شده اند.

   از میان سی و پنج همکار ما در بیان، هشت نفر عضو کمیته طرح سوال این دوره از مسابقات بودند. در دوره های بعدی نیز شاهد حضور گروه دیگری از همکاران بیان در کمیته طرح سوال خواهیم بود. 

    

   سعید رضا صدیقین
   عضو واحد توسعه نرم افزار و نوآوری بیان

   • مدال طلای المپیاد کشوری کامپیوتر ۸۶
   • مدال نقره المپیاد جهانی کامپیوتر ۲۰۰۷
   • مقام اول مسابقات ACM منطقه ای غرب آسیا ۲۰۰۸
   • مقام ۱۴ مسابقات ACM جهانی ۲۰۰۹
   • مقام دوم مسابقات ACM منطقه ای غرب آسیا ۲۰۰۹
   • مقام ۳۱ مسابقات ACM جهانی ۲۰۱۰
   • کارشناس نرم افزار، دانشگاه صنعتی شریف

    

   سید علی رکنی
   مدیر دفتر توسعه دانش و مهارت بیان

   • مقام هفتم مسابقات جهانی روبوکاپ شبیه سازی فوتبال ۲۰۰۳
   • مقام اول مسابقات جهانی روبوکاپ شبیه سازی فوتبال ۲۰۰۴
   • مربی در مسابقات ACM منطقه ای غرب آسیا ۲۰۰۹ 
   • کارشناس نرم افزار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
   • کارشناس فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
   • کارشناس ارشد نرم افزار، دانشگاه صنعتی شریف


   محمد صالحه
   مدیر واحد پژوهش و دیدبانی فناوری بیان

   • مدال نقره المپیاد کشوری کامپیوتر ۸۲
   • مقام سوم مسابقات جهانی روبوکاپ شبیه سازی فوتبال ۲۰۰۴
   • مقام دوم مسابقات جهانی روبوکاپ شبیه سازی امداد ۲۰۰۷
   • مقام سوم مسابقات جهانی روبوکاپ شبیه سازی امداد ۲۰۰۸
   • مقام هفتم مسابقات ACM منطقه ای غرب آسیا  ۲۰۰۹
   • مدال طلای المپیاد دانشجویی کامپیوتر ۸۹ 
   • کارشناس نرم افزار، دانشگاه صنعتی شریف
   • کارشناس  ارشد نرم افزار، دانشگاه صنعتی شریف


   مصطفی رکوعی
   عضو واحد توسعه نرم افزار و نوآوری بیان

   • مقام سوم مسابقات جهانی روبوکاپ شبیه سازی فوتبال ۲۰۰۴
   • مقام سوم مسابقات جهانی روبوکاپ شبیه سازی مربی  ۲۰۰۶
   • مقام سوم مسابقات ACM منطقه ای غرب آسیا ۲۰۰۸
   • مقام سوم مسابقات ACM منطقه ای غرب آسیا ۲۰۰۷ 
   • کارشناس نرم افزار، دانشگاه علم و صنعت


    نیما حمیدی
   عضو واحد توسعه نرم افزار و نوآوری بیان

   • مدال نقره المپیاد کشوری کامپیوتر ۸۵
   • مدال طلای المپیاد کشوری ریاضی ۸۶
   • مدال نقره المپیاد جهانی ریاضی ۲۰۰۸
   • مدال طلای مسابقات جهانی ریاضی ۲۰۱۱ 
   • کارشناس ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف
   • کارشناس نرم افزار، دانشگاه صنعتی شریف


    میلاد بخشی زاده
    عضو واحد ریاضیات و الگوریتمهای پیشرفته بیان

   • مدال طلای المپیاد کشوری ریاضی ۸۵
   • مدال طلای المپیاد کشوری ریاضی ۸۶
   • مدال نقره المپیاد جهانی ریاضی ۲۰۰۸
   • مدال طلای مسابقات جهانی ریاضی ۲۰۱۰ 
   • کارشناس ریاضی ، دانشگاه صنعتی شریف


   حسین اسقندیاری
   عضو واحد توسعه نرم افزار و نوآوری بیان

   • مدال طلای المپیاد کشوری کامپیوتر ۸۵ 
   • کارشناس نرم افزار، دانشگاه صنعتی شریف


   سید حسام  فیروزی
   عضو واحد ریاضیات و الگوریتمهای پیشرفته بیان

   • مدال طلای کشوری ریاضی ۸۵
   • مدال طلای جهانی ریاضی ۲۰۰۷
   • مدال طلای المپیاد جهانی دانشجویی ریاضی ۲۰۱۰
   • مدال طلای المپیاد کشوری دانشجویی ریاضی ۹۰
   • کارشناس فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف 
   • دانشجوی دکتری ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف  
   • برگزارکننده مسابقه